Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1 Leverancier: LUMENTION VOF, gevestigd te 5623 BM Eindhoven aan het adres Thorvaldsenlaan 2c, KvK: 66040116.

1.2 Wederpartij: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf tot wie LUMENTION haar aanbiedingen richt, aan wie door LUMENTION zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Overeenkomst: de tussen LUMENTION en de Wederpartij gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van zaken en/of diensten door LUMENTION.

2.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- en aanvullende overeenkomsten, waarbij LUMENTION en de Wederpartij, dan wel diens rechtsopvolger(s), partij zijn.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Wederpartij te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.4 Alle aanbiedingen en/of offertes van LUMENTION zijn vrijblijvend, tenzij door LUMENTION uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Een schriftelijke aanbieding en/of offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen.

2.5 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van LUMENTION zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.6 Aanbiedingen en/of offertes van LUMENTION gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.7 LUMENTION behoudt zich het recht voor fouten en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten en/of verschrijvingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. LUMENTION kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een fout of verschrijving bevatte.

2.8 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan informatie in aanbiedingen, offertes, productbrochures, tekeningen en/of prijslijsten van LUMENTION.

2.9 Eventueel aansluitend door of namens LUMENTION gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door LUMENTION.

2.10 Toepassing van eventueel door de Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.11 Het staat de Wederpartij vrij haar eigen verkoopprijzen te bepalen bij de wederverkoop van de geleverde zaken. Evenwel adviseert LUMENTION de Wederpartij de (niet-bindende) adviesverkoopprijzen aan te houden zoals aangegeven door LUMENTION. LUMENTION behoudt zich het recht voor de (niet-bindende) adviesverkoopprijzen te wijzigen. Alsdan zal de Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. LUMENTION behoudt zich eveneens het recht voor om (redelijke) maximumprijzen aan te houden in geval van wederverkoop van de geleverde zaken. Bij wederverkoop online c.q. via internet van de geleverde zaken en/of diensten dient de Wederpartij iedere verwijzing en/of herleiding naar LUMENTION en de door LUMENTION gebruikte artikelnummers in haar aanbieding te verwijderen c.q. achterwege te laten, voor zover de Wederpartij een verkoopprijs hanteert die afwijkt van de door LUMENTION gecommuniceerde adviesverkoopprijs.

2.12 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.13 Indien de Wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens LUMENTION voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.14 LUMENTION heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.15 Zonder schriftelijke toestemming van LUMENTION is de Wederpartij niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.16 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijk akkoord door de Wederpartij met de geldige aanbieding en/of offerte met de toepasselijke algemene voorwaarden van LUMENTION, of doordat LUMENTION aanvang heeft genomen met het leveren van de dienst of de zaak. Bij mondelinge aanvaarding van de aanbieding en/of offerte door de Wederpartij, komt de Overeenkomst slechts tot stand indien LUMENTION daaraan gevolg geeft door feitelijk te beginnen met de uitvoering ervan dan wel schriftelijk de Overeenkomst heeft bevestigd.

3.2 LUMENTION behoudt zich het recht voor haar aanbieding en/of offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij te herroepen. Alsdan komt geen Overeenkomst tot stand.

3.3 Wanneer een aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Wederpartij en als een verwerping van het gehele aanbod van LUMENTION, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

3.4 Voor zover de Wederpartij enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of de kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet de Wederpartij dat op eigen risico.

3.5 LUMENTION is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.6 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen (inclusief tarieven) van de zijde van LUMENTION zijn in Euro en exclusief BTW en overige overheidslasten. De verschuldigde BTW wordt afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening gebracht. Voor zover voor LUMENTION in verband met de levering van de zaak en/of dienst aan de Wederpartij kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kosten van opslag, bewaring, verwijderingsbijdragen en overige (overheids)lasten, etc., zijn die kosten voor rekening van de Wederpartij. LUMENTION is bevoegd deze kosten afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening brengen.

4.2 De door LUMENTION met de Wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de Overeenkomst worden verhoogd, indien LUMENTION voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag, kan de Wederpartij de Overeenkomst (uitsluitend) ten aanzien van de in prijs verhoogde zaken, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging, schriftelijk ontbinden.

4.3 In het geval de in de Overeenkomst overeengekomen prijzen op enige wijze gekoppeld zijn aan een prijsindexcijfer, en het prijsindexcijfer naar beneden gaat hetgeen tot gevolg heeft dat de prijzen naar beneden toe bijgesteld dienen te worden, heeft LUMENTION het recht de Overeenkomst te beëindigen c.q. te ontbinden. De Wederpartij heeft alsdan niet het recht om schadevergoeding te vorderen.

 1. Levering

5.1 Een overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. LUMENTION is ten aanzien van de levering pas in gebreke indien zij ook nalaat te leveren binnen een redelijke nadere termijn die haar na de oorspronkelijke leveringstermijn door de Wederpartij is gesteld. De redelijke nadere termijn bedraagt ten minste twee (2) kalendermaanden. Indien LUMENTION niet alsnog binnen de redelijke nadere termijn heeft geleverd, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen voor het niet-uitgevoerde gedeelte. Alsdan is LUMENTION slechts gehouden tot restitutie van hetgeen ter zake het niet-uitgevoerde gedeelte reeds door de Wederpartij is voldaan. De Wederpartij heeft voornoemd recht tot beëindiging niet wanneer hij van zijn kant in gebreke is gebleven.

5.2 LUMENTION heeft het recht de te leveren zaken in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

5.3 In het geval van overmacht, alsmede indien door, al dan niet verwijtbaar, handelen of nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is ontstaan, wordt de levertijd ten minste verlengd met de duur van de vertraging.

5.4 De kosten van installatie van de geleverde zaak zijn altijd voor rekening van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt als plaats van levering het magazijn van LUMENTION.

5.6 Transport en (af)levering van zaken geschiedt in overeenstemming met de Incoterms 2010 Ex Works bij LUMENTION, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De geleverde zaken zijn vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan de Wederpartij, diens vertegenwoordiger of de door LUMENTION of de Wederpartij aangewezen vervoerder, voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien de eigendom van de zaken dan nog niet is overgegaan op de Wederpartij. De zaken zijn ook voor rekening en risico van de Wederpartij indien LUMENTION de zaken ter aflevering heeft aangeboden of op verzoek van Wederpartij heeft doen opslaan, maar de Wederpartij, diens vertegenwoordiger of de door LUMENTION of de Wederpartij aangewezen vervoerder, om welke reden dan ook, niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag, bewaring en verzekering, komen alsdan volledig voor rekening van de Wederpartij.

5.7 In die gevallen waarin schriftelijk is overeengekomen dat LUMENTION zorgdraagt voor transport van de geleverde zaak, wordt de wijze van verpakking en transport uitsluitend door LUMENTION bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Betaling

6.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze termijn geldt als een fatale termijn.

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij is LUMENTION bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, en is de Wederpartij vanaf de dag waarop betaling aan LUMENTION uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege een boete verschuldigd van 8% van het factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien de Wederpartij nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan LUMENTION de vordering uit handen geven, in welk geval de Wederpartij naast het dan verschuldigde bedrag en boete tevens gehouden is tot vergoeding van alle (daadwerkelijke en volledige) buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, dan wel tot een forfaitaire vergoeding vastgesteld op 17% van het betreffende factuurbedrag, met een minimum van EUR 900,-. Een en ander naar keuze van LUMENTION.

6.3 Bij girale betalingen geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van LUMENTION.

6.4 Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en boete (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.

6.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan zich op een opschortings- en/of retentierecht te beroepen noch om enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. De Wederpartij doet hiervan onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand.

6.6 LUMENTION is gerechtigd te factureren terstond nadat de aanbieding en/of offerte door de Wederpartij is geaccordeerd, voorafgaand aan de dienstverlening c.q. de levering van zaken, tenzij LUMENTION ingevolge Artikel 6.7 tussentijds factureert, of indien LUMENTION en de Wederpartij nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

6.7 LUMENTION is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Alsdan factureert LUMENTION terstond nadat de betreffende fase van de Overeenkomst is uitgevoerd, respectievelijk nadat de aanbieding en/of offerte is bevestigd door de Wederpartij.

6.8 LUMENTION is gerechtigd bij een Overeenkomst met de Wederpartij volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag te verlangen.

6.9 Indien naar het redelijke oordeel van LUMENTION de financiële positie van de Wederpartij daartoe aanleiding geeft, is de Wederpartij op eerste verzoek van LUMENTION verplicht om tot (meerdere) zekerheid van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens LUMENTION onverwijld aan LUMENTION een bankgarantie en/of letter of credit af te geven welke het verschuldigde dekt. Indien de Wederpartij hieraan niet voldoet, is dit een toerekenbare niet-nakoming jegens LUMENTION en heeft laatstgenoemde het recht om de Overeenkomst te beëindigen c.q. ontbinden. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

6.10 Reclamaties over de factuur dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum bij LUMENTION te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan de Wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van LUMENTION totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde goederen, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan LUMENTION zijn voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.

7.2 Het is de Wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LUMENTION separaat te bewaren, en voornoemde verplichting eveneens op te leggen aan derden aan wie hij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen heeft verkocht.

7.3 Indien de Wederpartij verzuimt te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als geleverd door LUMENTION, toebehoren aan LUMENTION.

7.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, bijvoorbeeld via aan beslag, bij surseance van betaling of bij een faillissement, is de Wederpartij verplicht om LUMENTION terstond hiervan op de hoogte te stellen.

7.5 De Wederpartij is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door LUMENTION kan worden opgevraagd en ingezien.

7.6 De Wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van LUMENTION:

a) alle aanspraken c.q. vorderingen van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan LUMENTION, een en ander naar keuze van LUMENTION;

b) de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers uit hoofde van de verkoop van door LUMENTION onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verpanden c.q. te cederen aan LUMENTION, een en ander naar keuze van LUMENTION;

7.7 In elk geval van verzuim van de Wederpartij – waaronder mede wordt begrepen de niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze algemene voorwaarden – dan wel wanneer er naar het oordeel van LUMENTION gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, is LUMENTION gerechtigd de geleverde zaken zonder nadere aankondiging bij de Wederpartij, of derden die de zaak voor de Wederpartij houden, terug te halen of te doen ophalen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een terstond opeisbare en verrekenbare boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag, voor iedere dag dat haar weigering medewerking te verlenen voortduurt.

7.8 De Wederpartij machtigt LUMENTION c.q. verleent LUMENTION bij voorbaat toestemming haar terrein en gebouwen te betreden ten behoeve van de uitoefening van haar eigendomsvoorbehoud.

 1. Garantie en reclamaties

8.1 De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering terstond te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Wederpartij zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden aan LUMENTION. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 dagen na levering schriftelijk aan LUMENTION te worden gemeld. Het voorgaande is op straffe van verval van het recht om te reclameren.

8.2 Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en retournering geheel vervallen.
8.3 De garantietermijn van LUMENTION bedraagt 36 maanden, ingaande op het moment van levering. LUMENTION is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde zaken voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

8.4 Minimale afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, e.d. van de geleverde zaak kunnen geen grond voor reclamatie zijn.

8.5 Retourneringen vinden slechts plaats na schriftelijke toestemming van LUMENTION, en uitsluitend gepaard met het retourformulier van LUMENTION en onder (duidelijke) vermelding van het retourorder nummer (R-nummer). LUMENTION behoudt zich het recht voor om retourneringen die niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden te weigeren. De retournering wordt alsdan niet in behandeling genomen en zal op kosten van de Wederpartij worden teruggezonden.

8.6 Indien de reclamatie van de Wederpartij ten aanzien van een geleverde zaak gegrond is en onder de garantieregeling valt, zal LUMENTION naar haar keuze:

a) de geleverde zaken of – indien mogelijk - het defecte onderdeel (door een door LUMENTION aan te wijzen reparateur doen) repareren of vervangen, of;

b) met de Wederpartij een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende (gebrekkige) zaken. LUMENTION is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in Artikel 9 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

8.7 Indien de reclamatie van de Wederpartij ten aanzien van een geleverde zaak die zich in het buitenland bevindt gegrond is en onder de garantieregeling valt, zal LUMENTION de geleverde zaken of – indien mogelijk - het defecte onderdeel vervangen, dan wel de kostprijs van het defecte onderdeel vergoeden. Een en ander naar keuze van LUMENTION.

8.8 De garantie in het vorige lid vervalt indien:

a) De Wederpartij de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b) De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

c) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van LUMENTION en/of op de verpakking c.q. labels van de zaak en/of enig ander voorschrift behandeld zijn;

d) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.9 Op eerste verzoek van LUMENTION dienen de vervangen onderdelen kosteloos aan LUMENTION ter beschikking te worden gesteld. Eventuele kosten van transport c.q. verzending komen voor rekening van de Wederpartij.

8.10 Het vervoer ter vervanging of herstel geschiedt voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.11 Niet nakoming door de Wederpartij van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden ontheft LUMENTION van al haar garantieverplichtingen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van LUMENTION – evenals haar vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden, werknemers en door LUMENTION ingeschakelde derden - is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van LUMENTION wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van LUMENTION komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van LUMENTION steeds beperkt tot het bedrag dat door de Wederpartij ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan LUMENTION is betaald, tot een maximum van EUR 1.995,-.

9.2 LUMENTION is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 LUMENTION is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens LUMENTION ingeschakelde derden en/of door haar gebruikte materialen.

9.4 LUMENTION is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door de Wederpartij ter beschikking gestelde personen of zaken.

9.5 In alle gevallen waarin LUMENTION een beroep op het dit Artikel 9 bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) en onderaannemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit Artikel 9 bepaalde door de betrokken werknemer(s) en onderaannemer(s) bedongen.

 1. Vrijwaring

10.1 De Wederpartij vrijwaart LUMENTION voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, meer in het bijzonder aanspraken van derden ter zake door LUMENTION aan de Wederpartij geleverde zaken en/of diensten, waardoor die derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

10.2 De Wederpartij is gehouden om LUMENTION – voor rekening van de Wederpartij - zowel in als buiten rechte bij te staan indien LUMENTION door een derde wordt aangesproken als bedoeld in het vorige lid, en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Wederpartij in dat geval verwacht mag worden. Indien de Wederpartij in gebreke blijft bij het nemen van adequate maatregelen, is LUMENTION, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die als gevolg daarvan bij LUMENTION ontstaan, komen integraal voor rekening van de Wederpartij.

10.3 De vrijwaringen van LUMENTION door de Wederpartij ingevolge deze algemene voorwaarden gelden onverkort voor groepsvennootschappen van de Wederpartij.

10.4 De Wederpartij is ertoe gehouden om tijdig een toereikende bedrijven aansprakelijkheidsverzekering (AVB) te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan LUMENTION dient te overleggen.

 1. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is LUMENTION bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Wederpartij geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van LUMENTION behoort te komen. Vertraging, nalatigheden bij of wanprestatie door toeleveranciers van LUMENTION alsmede van hulppersonen, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

11.3 LUMENTION behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is LUMENTION gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien LUMENTION bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Intellectueel eigendom en geheimhouding

12.1 LUMENTION behoudt alle intellectuele absolute rechten (waaronder begrepen het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enz., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LUMENTION, mogen de in het vorige lid genoemde rechten niet worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt dan de wijze van gebruik zoals met LUMENTION is overeengekomen en/of voor een ander doel dan waarvoor ze in gebruik zijn gegeven c.q. geleverd.

12.3 De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle door LUMENTION aan hem of een zijner ondergeschikten ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan al dat gene waarop het in het eerste lid gestelde betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens van LUMENTION.

 1. Privacy

13.1 LUMENTION legt de door u ingevulde gegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de Overeenkomst en haar relatiebeheer. Tevens kan LUMENTION uw gegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen van LUMENTION. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien en aanpassing van deze gegevens te vragen. Voor vragen of klachten hierover kunt u richten aan: info@lumention.com.

 1. Verjarings-/vervaltermijnen

14.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Wederpartij jegens LUMENTION 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren.

 1. Beëindiging Overeenkomst

15.1 In geval de Wederpartij in verzuim verkeert met betrekking tot enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel zijdens de Wederpartij sprake is van (een aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, WSNP, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsstaking, beslaglegging, (bedrijfs)overname en/of -fusie, of overlijden, heeft LUMENTION het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen c.q. ontbinden. LUMENTION heeft alsdan recht op betaling van het gehele factuurbedrag, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde (directe) kosten.

 1. Toepasselijke recht en geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij LUMENTION er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Wederpartij te onderwerpen.